Ako bude nové DPH fungovať v praxi?

 

Začiatkom októbra začne platiť novela zákona o DPH. Predpokladám, že každý podnikateľ si prečítal a naštudoval zmeny, ktoré ho čakajú z novej legislatívy. Ktoré zmeny je možné očakávať pozitívne a ktoré budú len kozmetické? V prvom rade treba povedať, že sa jedná o súbor zákonov, ktorých účinkom má byť vyšší výber DPH a vytvorenie tlaku na rôznych DPHčkových a fakturačných podvodníkov. Prvá časť začne platiť o pár dní, druhá časť týchto zmien nadobudne platnosť od 1.1.2013. Nejedná sa pritom len o zmeny v zákone o DPH, ale aj o novelu Trestného zákonníka či Obchodného zákonníka.

Z pohľadu vymáhania a správy pohľadávok sú samozrejme najzaujímavejšie zmeny týkajúce sa opatrení na boj proti daňovým únikom. Pri práci s pohľadávkami sa pričasto stretávame s rôznymipodnikateľmi, ktorí podnikajú na úkor svojich obchodných partnerov a tiež na úkor štátu, tým pádom na úkor nás všetkých. Osobne si práve od týchto opatrení najviac sľubujem, pretože ak sa podarí tejto vláde teóriu skutočne uviesť aj do praxe, tak to bude mať pozitívny účinok pre celú spoločnosť a v konečnom dôsledku menšie škrty na dôchodkoch, sociálnom systéme a finančnom zaťažení bežného obyvateľstva. Niektoré opatrenia vítam, niektoré možno však požadovať až za šikanovanie, ku ktorému môže dôjsť zo strany štátnych úradníkov voči bežným podnikateľom.Niekedy mám pocit, že štátny zamestnanci platení z našich daní, sa primárne pozerajú na každého podnikateľa, že je podvodník. Medzi pozitívne zmeny považujem najmä tieto:

 • povinnosť zložiť zábezpeku na daň pri registrácii za platiteľa dane v prípadoch, kedy žiadateľ o registráciu je rizikovým daňovým subjektom

 • zmeny v zrušení registrácie platiteľa dane z úradnej moci pri neplnení povinností daňového subjektu

 • nadobudnutie postavenia platiteľa dane na základe zákona (nie registráciou) pri predaji nových nehnuteľností

 • povinnosť predkladať záznamy o nákupe motorových vozidiel z iného členského štátu EÚ

Zásadnou otázkou je, čo je v týchto prípadoch rizikový daňový subjekt? Pod toto označenie sa dá skryť prakticky hocičo. Rizikovým daňovým subjektom môže byť zo dňa na deň prakticky každý podnikateľ na Slovensku. Stačí pritom to, aby jeden alebo viacerí Vaši dodávatelia boli neseriózny, praktizovali by daňové úniky, boli by v sieťach firiem, ktoré by si medzi sebou fakturovali dodávky tovarov a služieb a podobne. Alebo by len nezaplatili svoju daňovú povinnosť, napr. pre druhotnú platobnú neschopnosť. Podozrivým daňovým subjektom môže byť aj práve Vaša spoločnosť. Ako to bude vyzerať v praxi, či tak, ako to avizuje Finačný úrad, že podozrivé daňové subjekty budú vytipované subjekty na základe rôznych kritérií starostlivo vybraných softwarovým systémom alebo to bude len bič na bežných podnikateľov nám ukáže len čas. Výška zábezpeky môže byť od 1.000,- € až do 500.000,- € a žiadateľ o registráciu DPH ju musí zaplatiť do 20 dní. Táto zábezpeka je zložená u správcu dane po dobu 12 mesiacov, pričom ju je povinný vrátiť do 30 tich dní od uplynutia 12 mesiacov pokiaľ má podnikateľ všetky dane zaplatené.

Medzi zmeny, ktoré vo mne vyvolávajú polemiku radím najmä tieto:

 • zavedenie samozdanenia pri predaji nehnuteľností a pri výkone záložného práva a zabezpečovacieho prevodu práva predajom tovaru

 • ručenie príjemcu plnenia za nezaplatenú daň na výstupe u dodávateľa, ak príjemca plnenia vedel alebo vedieť mohol alebo mal, že dodávateľ splatnú daň nezaplatí

 • zmena zdaňovacieho obdobia, povinné mesačné zdaňovacie obdobie pre nových platiteľov dane, zníženie obratu pre voľbu štvrťročného zdaňovacieho obdobia

Prakticky si neviem predstaviť, ako bude samozdanenie pri výkone záložného práva a zabezpečovacieho prevodu práva predajom tovaru vyzerať. Tu neostáva nič iné, len počkať na praktické skúsenosti. Tiež si nemyslím, že povinné mesačné zdaňovacie obdobie pre nových platiteľov dane prinesie želaný efekt pre štátny rozpočet. Základom je väčšia finančná a daňová gramotnosť obyvateľstva. Keby začínajúci podnikatelia mali jasno v tom, že čo je ich marža, že tržba nie je ich zisk alebo, že si treba vytvárať rezervy práve na platenie DPH či dane z príjmu právnických osôb. Perličkou je ručenie príjemcu plnenia za nezaplatenú daň na výstupe u dodávateľa, ak príjemca vedel, alebo vedieť mohol alebo mal, že dodávateľ splatnú daň nezaplatí. Predstavte si, že máte monitorovať napr. svojich 500 dodávateľov, aby ste zistili, či náhodou niektorý z nich nie je daňový neplatič a okamžite od neho prestať nakupovať dodávky tovarov či služieb. Inak ručíte za ním nezaplatenú daň. Tu zatiaľ neostáva nič iné, len sledovať zoznam na stránke Finančnej správy SR, či sa tam neobjaví práve Váš dodávateľ.

V novele Obchodného zákonníka a Trestného zákonníka, platnej od 1.10.2012 sú našťastie pomerne presnejšie profilované zmeny. Medzi pozitívne zmeny vyberám najmä tie skutočne zamerané proti daňovým únikom:

 • súhlas správcu dane s prevodom väčšinového obchodného podielu v s.r.o.

 • zavedenie povinnosti zloženia finančnej zábezpeky na DPH pre zdaniteľné osoby, ktoré požiadajú o tzv. „dobrovoľnú registráciu na DPH“, a taktiež pre zdaniteľné osoby, ktoré sú povinné registrovať sa pre DPH z dôvodu dosiahnutia obratu, ak konatelia alebo spoločníci tejto zdaniteľnej osoby participovali v minulosti ako konatelia alebo spoločníci v spoločnostiach, ktoré mali alebo majú v čase registrácie daňové nedoplatky na DPH

 • nové trestné činy – daňový podvod, marenie výkonu správy daní

 • zúženie možností použiť na splnenie formálnej podmienky odpočtu DPH doklad vyhotovený prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice ako náhradu za riadnu faktúru,

 • upozornenie platiteľov dane formou oznámenia, že sú v dodávateľskom reťazci s iným platiteľom dane, u ktorého nastali dôvody na zrušenie registrácie (napr. ak neplatíte daňovú povinnosť, nepreberáte poštu na svojom sídle a podobne),

 • spresnenie podmienok uplatnenia inštitútu ručenia za daň

 • povinnosť zložiť finančnú zábezpeku na DPH pre zdaniteľné subjekty, ktoré požiadajú o tzv. „dobrovoľnú registráciu na DPH“, a taktiež pre zdaniteľné subjekty, ktoré sú povinné registrovať sa pre DPH z dôvodu dosiahnutia obratu, ak konatelia alebo spoločníci tejto zdaniteľnej osoby participovali v minulosti ako konatelia alebo spoločníci v spoločnostiach, ktoré mali alebo majú v čase registrácie daňové nedoplatky na DPH

Sú tu ale aj negatívne zmeny. Medzi tie najzávažnejšie vnímam určite sprísnenie možnosti založenia nových s.r.o., rozšírenie tzv. „tuzemského samozdanenia“ na prípady predaja hnuteľných vecí v rámci výkonu záložného práva a zabezpečovacieho prevodu práv.Tiež sem môžem zaradiť rozšírenie tzv. „tuzemského samozdanenia“ (povinnosť platiť DPH z transakcie nemá dodávateľ, ale má príjemca plnenia) na prípady predaja nehnuteľnosti , pri predaji ktorej sa dodávateľ rozhodne uplatniť zdanenie, a ďalej pri predaji nehnuteľnosti v rámci exekučného konania a konkurzného konania. Hlavne obmedzenie možnosti založenia nových s.r.o. vnímam ako ohrozenie podnikateľských možností pre nízkopríjmové skupiny a tiež ako nevýhodu pre zahraničných investorov.

Osobne vnímam pripravované zmeny viac pozitívne. Pri správnom použití by to mohol byť bič na daňových neplatičov a podvodníkov, pri nesprávnom použití zažijú podnikatelia na Slovensku veľmi zlé obdobie. Aký bude výsledok sa veľmi rýchlo dozvieme.

Peter Makovickýexekucna.sk

 
x