Ako zvládnuť exekúciu s úsmevom

 

Poradíme vám, ako sa vyhnúť exekúcii a ako správne postupovať, keď už u vás zvoní exekútor. 

Snímka: StockExpertV úvode tohto článku si treba uvedomiť, že exekúcia je súčasťou bežného života. Množstvo ľudí má strach z exekúcie. Úprimne povedané, tento strach je viac menej oprávnený, nakoľko exekúcia nie je príjemná záležitosť, a to ani pre oprávneného. Exekučná  s.r.o. vedie stovky exekúcii vedených v mene svojich klientov, a veľmi často sa stretávame s drzým, arogantným a sebavedomým vystupovaním povinných.

Často si povinní dokonca radia medzi sebou, ako zabrániť exekúcii alebo sa účelne vopred pripravia na exekúciu zbavením majetku a prevodom na osoby blízke. Do exekúcie sa človek pritom často dostane podcenením situácie a ľahostajným prístupom k prebiehajúcemu súdnemu konaniu, či pre druhotnú platobnú neschopnosť. Na druhej strane, minimum exekúcii je neoprávnených. V dnešnom príspevku sa pokúsim poradiťpodnikateľom, ako sa vyhnúť exekúcii, prípadne ako správne postupovať, keď im zazvoní na dvere súdny exekútor.

class="bbtext">Splátkový kalendár

Exekúcia spravidla znamená zaplatenie peňažného alebo nepeňažného plnenia voči oprávnenému, teda veriteľovi. Spravidla je exekúcia následným krokom, ktorý nasleduje po úspešnom súdnom konaní. Vyhnúť sa exekúcii je v takomto prípade možné splnením právoplatného rozhodnutia súdu. Pokiaľ ide o peňažné plnenie, tak ešte pred exekúciou je vždy možné vyplatiť svoj záväzok. Ak financie nemáte, obvykle je možné sa dohodnúť s veriteľom pohľadávky na splátkovom kalendári. Tu si ale musíte uvedomiť, že v prípade, ak nedodržíte termín čo i len jednej splátky, tak veriteľ pohľadávku odovzdá súdnemu exekútorovi, ktorý vykoná exekúciu. Prvou radou je dohodnutý splátkový kalendár po právoplatnom rozhodnutí súdu včas plniť. Splátkový kalendár je len prejavom dobrej vôle voči povinnému. 

V prípade, ak by veriteľ pohľadávky odmietol 
splátkový kalendár, tak sa pokúste mu ponúknuť nejakú výhodu, aby váš návrh na splátky bol pre neho výhodnejší. Ponúknite mu určitú formu zábezpeky. Zabezpečenie záložným právom môže byť na nehnuteľný a hnuteľný majetok, skladové zásoby, pohľadávky spoločnosti či osobným ručením konateľa alebo spoločníka spoločnosti. Exekúcia vždy znamená dodatočné náklady na zaplatenie pohľadávky. Náklady na exekúciu tvoria hotové výdavky exekútora, odmena exekútora, a náhrada trov konania. Najvyššou položkou je vždy odmena exekútora. Táto odmena je určená na 20 percent zo základu určenia pohľadávky. Pokiaľ vyplatíte exekúciu do 14 dní od jej začatia, tak táto odmena sa kráti o 50 percent. Znamená to, že v takomto prípade je odmena exekútora vo výške 10 percent.  Ak chcete ušetriť, komunikujte s veriteľom, ponúknite mu určitú výhodu, aby bol váš návrh pre veriteľa akceptovateľný a výhodnejší. Veriteľ by na to, aby pristúpil na splátkový
 kalendár, mal získať určitú výhodu. Druhou radou je, ponúknite veriteľovi/oprávnenému zvýhodnenie jeho postavenia voči vám, aby vám umožnil splniť si svoj záväzok v dodatočnej lehote.

Komunikácia

 

Nedvíhanie telefónu, nepreberanie pošty či zatajovanie sa nie sú efektívne prostriedky, akými sa dá vyhnúť exekúcii. Práve toto sú prostriedky, akými si exekúciu efektívne dotiahnete do svojej spoločnosti. Veriteľ je väčšinou v prípade platobnej neschopnosti svojho odberateľa ochotný pristúpiť na akékoľvek riešenie svojej pohľadávky. V praxi sa stretávame s rôznymi vzájomnými zápočtami, platbou bártrom či postúpením pohľadávok. Pokiaľ sú dlžníci ochotní komunikovať s veriteľom, tak veriteľ je ochotný pristúpiť na akúkoľvek dohodu, bez ohľadu, či ide o mimosúdne vyrovnanie, súdne vyrovnanie či dokonca exekučné vyrovnanie. Ak ochota komunikovať zo strany dlžníka nie je, tak šanca, že sa vaša pohľadávka ocitne na exekúcii sa blíži k 100 percentám. Komunikácia s veriteľom alebo jeho zástupcami, ktorými môžu byť inkasná spoločnosť alebo advokát, je úspešnou cestou ako sa vyhnúť exekúcii. 

S pohľadu veriteľa je exekúcia záverečnou cestou ako sa dostať k svojim financiám. Pred exekúciou je nutné absolvovať zložitú a dlhú cestu prostredníctvom súdneho konania. Priemerná doba súdneho konania na štátnych súdoch na Slovensku je niekde okolo troch rokov. Preto moja záverečná rada patrí práve veriteľom, teda v prípade exekúcie oprávneným. Ak chcete čo najskôr dosiahnuť exekučný titul, tak používajte vo svojich zmluvách, splátkových kalendároch či uznaniach dlhu doložky niektorého so stálych rozhodcovských súdov. Zvýšite svoju šancu na vymožiteľnosť pohľadávky a nedáte dlžníkovi dostatok času na to, aby sa zbavil majetku či celej firmy. Najrýchlejším spôsobom, ako sa dostať k exekučnému titulu, je samozrejme, notárska zápisnica obsahujúca exekučný titul. 

Exekútor nie je váš nepriateľ. S exekútorom sa dá aj dohodnúť. Komunikácia a ústretový prístup k exekútorovi môže pre vás znamenať aj to, že namiesto stresu vyriešite exekúciu s pokojom a úsmevom. Pamätajte na to, že exekútor predstavuje výkon štátnej moci a má prostriedky, akými vás môže donútiť k spolupráci a súčinnosti, preto je pre vás lepšie sa s ním dohodnúť na riešení pohľadávky.

 

Peter Makovickýexekucna.sk

x